Titular: Escola d’Hosteleria Pons, S.L.
NIF del titular: 40912655W
Domicili social: C/ Jacint Verdaguer, 12, 43540 Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

AVÍS GENERAL WEB

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús del web de Escola d’Hosteleria Pons, S.L. (en endavant, Escola Pons). L’accés i ús d’aquest web impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.
El contingut d’aquest web podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part d’Escola Pons.
Escola Pons no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d’aquest web i que no es corresponguin a dominis titularitat d’Escola Pons.
Els anunciants i patrocinadors amb els que Escola Pons pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant el web d’Escola Pons.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat d’Escola Pons. Tots aquells continguts dels quals Escola Pons no en sigui el titular, seran inclosos a les pàgines únicament després d’haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.
En aquest darrer cas, es reflectirà l’autoria de manera que pugui identificar-se l’origen de la titularitat.
Certs materials s’ofereixen sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l’esmentada llicència poden variar d’uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.
L’oferiment de certs materials sota les condicions d’aquestes llicències no implicarà en cap cas l’extensió d’aquestes condicions a d’altres.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents del web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic del web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.
Escola Pons no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.
Escola Pons es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns al web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que Escola Pons ofereixi en aquest web, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor…
Escola Pons eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Tractament de dades de caràcter personal

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altra dada facilitada a Escola Pons per al seu accés a alguns dels serveis del web siguin incorporades a fitxers titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats, per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir-li informat, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb Escola Pons, o amb terceres empreses col·laboradores.
En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o qualsevol mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.
Escola Pons es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Escola Pons el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades mitjançant petició escrita dirigida a suport@Escola Pons.cat, havent-se d’identificar amb fotocòpia del D.N.I., Passaport o document equivalent.
En prémer el botó d’enviar/guardar dades en qualsevol formulari, l’usuari dóna el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats i serveis que presta Escola Pons a través de qualsevol dels seus webs, així com, si escau, la cessió a tercers per al compliment efectiu dels serveis, entenent-se per tercer “Les entitats que col·laboren amb Escola Pons i que subministren serveis específics als seus clients”.

Limitació de la responsabilitat

Escola Pons no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquest lloc web.